You agree to the terms of service below, and the Terms of Use for Substack, the technology provider.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A Growth Masters Kft.

 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti tájékoztató fogyasztónak minősülő Előfizető részére

 1) A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

A Growth Masters Kft.. – mint Kiadó – által időszakosan kiadott, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által nyilvántartásba vett időszaki lapok, amelyek mindenkori aktuális felsorolása a growthmagazin.hu internetes oldalon érhető el (a továbbiakban: Kiadvány).

2) A KIADÓ NEVE, SZÉKHELYÉNEK POSTAI CÍME, ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME

Cégnév: Growth Masters Kft
Cégjegyzékszám: 02-09-08-5656
Székhely: 7632 Pécs, Maléter Pál u. 44. E-mail: info@growthmagazin.hu

3) FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Címzett az a természetes személy vagy Ptk. 8:1. § szerinti vállalkozás, akinek a részére a Kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.

Előfizetés az Előfizetési Jogviszonyon, mint keretszerződésen belül az Előfizető által a Kiadó valamely Kiadványára vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó, adott előfizetési időszakra vonatkozó Megrendelés alapján érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz vagy a Terjesztőhöz történő beérkezésével hatályosult, határozott idejű szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a megrendelt Kiadványoknak az Előfizető vagy a Címzett részére történő értékesítése és kézbesítése, valamint az előfizetés folyamatosságát biztosító szerződést hosszabbító ajánlat kiküldése az Előfizető, illetve a Címzett részére.   A Kiadó, a határozott időtartam utolsó lapszámának megjelenésétől számított 5 munkanapon belül, az Előfizető által előzetesen regisztrált e-mailben ismételten felhívja a lejáró Előfizető figyelmét arra, hogy előfizetését lemondhatja.

Előfizető az a természetes személy vagy vállalkozás, aki a jelen ÁSZF alapján a szolgáltatást igénybe veszi. Előfizetési Jogviszony az Előfizető által a Kiadó általános vagy akciós ajánlatának elfogadásaként leadott első érvényes megrendeléssel határozatlan időre érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz vagy a Terjesztőhöz történő beérkezésével hatályosult keretszerződéses jogviszony, amelynek aktív szakaszai az egyes egy éves időtartamú, határozott idejű Előfizetések, passzív szakaszai pedig az Előfizetés által le nem fedett periódusok. Az Előfizetési Jogviszony automatikusan meghosszabbodik a 2. pont 2 Előfizetés címszó alatti feltételek teljesülése esetén.

Kiadó Growth Masters Kft. Cégjegyzékszám: 02-09-08-5656  Székhely: 7632 Pécs, Maléter Pál u. 44. E-mail: info@growthmagazin.hu

Kiadvány jelenti a Kiadó által időszakosan kiadott, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által nyilvántartásba vett időszaki lapokat, amelyek mindenkor aktuális felsorolása a https://www.growthmagazin.hu címen érhető el.

Megrendelés jelenti az Előfizető részéről a  3. pontban kifejtettek szerint. Terjesztő az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett kiadványok kézbesítését a Kiadó utasításainak megfelelően. A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz. A Terjesztő személyének esetleges változását a Kiadó honlapján, valamint a Kiadványok impresszumában jelzi. A Kiadványok terjesztését jelen ÁSZF hatályba lépésekor Magyarország területén a Magyar Posta Zrt. ( végzi.

P63 jelenit a kiadvány 63. oldalán találhato decentralizált felületet, amit a kiadó 1200 db blokkra osztott fel. 

Blokk (Token):  a kiadvány 63. oldalán található P63 alatti decentralizáció 1200 eleméből egy elem amiből a kiadó kizárólag egy darabot adott ki. A megvásárolható token a kiadó által kikiáltott áron kerül eladásra a growthmagazin.hu oldalon. Az első vásárló vásárlását követően a token nem megvásárolható. 

UGT (User Generated Content):   A vásárlást követően a token a vásárló által szabadon feltölthető képpel. (UGT) A feltöltött kép főszerkesztői jóváhagyást követően nyomtatásba kerül a kiadványban. 

Szerkesztői vétó: A decentralizált blokkokba feltöltött képek szerkesztőségi ellenőrzésen esnek át. A szerkesztőség egy elemként és egészében is kiértékeli a P63 oldalt és az oldalon található minden UGT-t. Jóváhagyást követően kerül nyomtatás. A szerkesztőségnek jogában áll a UGT eltávolítása a nyomtatásból és az oldalról, amennyiben az

– Felnőtteknek szóló tartalom
– Kiadvány minőségét sértő, vagy a kiadványra bármilyen módon negatívan ható tartalom
– Kábítószer- és alkoholfüggőségre utaló tartalom
– Online játékok és szerencsejátékokkal kapcsolatos tartalom
– A szenzációhajhász tartalmakat, és azon belül a sokkoló, szenzációhajhász, uszító vagy szélsőségesen erőszakos tartalmak elkerülésének lehetőségeire vonatkozó információkat tiltó rendelkezések a Facebook hirdetési szabályzatában.
– társkereső szolgáltatás
– negatív önképet vagy irreális, meglepő elvárásokat sugalló tartalom
– társadalmi kérdésekről, választásokról vagy politikáról szóló

3) A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT JÁRÓ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE

A Kiadványra vonatkozó aktuális előfizetési díjakat a Kiadvány impresszuma, illetőleg a www.growthmagazin.hu internetes oldalon található „Előfizetés” menüpont tartalmazza. A díj összegére a megrendelés időpontja irányadó. Az előfizetési díj az adott számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

4) A KOMMUNIKÁCIÓT LEHETŐVÉ TÉVŐ ESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK DÍJA

Előfizető a Kiadóval kapcsolatba léphet személyesen, E-mail útján, a kommunikációs eszközök használatért az Előfizető egyéni előfizetési szerződés alapján díjat fizethet a telekommunikációs szolgáltatójának, a Kiadó maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

5) A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI

A teljesítés feltételeit az ÁSZF vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

6) ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS JOGA, AUTOMATIKUS HOSSZABBÍTÁS LEMONDÁSA

6.1) Az Előfizető az elállási vagy felmondási jogát

a)termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  aa) a terméknek,
  ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott  terméknek,
  ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

6.2. Előfizető az elállás/felmondás jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal vagy postai úton vagy elektronikus üzenet útján gyakorolhatja a Kiadó 1134 Budapest, Váci út 47 (Spaces) levelezési címére vagy az info@growthmagazin.hu e-mail címre történő megküldéssel. Elállási/felmondási nyilatkozatmintát az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmaz.

6.3. Előfizető az elállás/felmondás jogát határidőn belül gyakorolja, ha a 6.1. pontban megjelölt határidő lejárta előtt nyilatkozatát elküldi. Előfizető az elállási/felmondási jog gyakorlása során nem viseli a 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 27. §-ában foglalt költségeket.

6.4. Elállás esetén Kiadó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az Előfizető elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni az Előfizető által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Előfizető a Kiadó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Kiadó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Előfizető más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Előfizetőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Kiadó mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy Előfizető nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Előfizető köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Előfizető viseli. Előfizető kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.5. Amennyiben az Előfizető az ÁSZF 2. és 3. pontjában foglaltak szerint automatikusan meghosszabbítja Előfizetését, akkor az ÁSZF-ben foglaltak szerint jogosult az automatikus meghosszabbítás lemondására a határozott időtartamú előfizetéssel érintett utolsó lapszám kikézbesítésétől számított 20 naptári napon belül. Erről a jogáról ismételten értesítést kap az Előfizető az utolsó lapszám megjelenésétől számított 5 naptári nappal. A lemondás részletes szabályait az ÁSZF tartalmazza.

7) KELLÉKSZAVATOSSÁG

Ön a Kiadó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Growth Masters Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8) TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 7. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, JÓTÁLLÁS

9.1. Kiadó ügyfélszolgálatot hétköznapokon 09.00 órától 15.00 óráig a +36706191575 telefonszámon, valamint a magazin@growthmagazin.hu e-mail címen működtet.

9.2. A Kiadó által értékesített termékkörre a vonatkozó jogszabályok alapján jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

10) MAGATARTÁSI KÓDEX

Kiadónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

11) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

A szerződés határozott időtartamú keretszerződés, a megszűnés feltételeit az ÁSZF tartalmazza.

12) A FOGYASZTÓKÖTELEZETTSÉGEINEK LEGRÖVIDEBB IDŐTARTAMA, AUTOMATIKUS HOSSZABBÍTÁS

Az Előfizetőnek az előfizetési díj megfizetésén túl kötelezettségei a Kiadó irányába nem keletkeznek. Amennyiben a fogyasztó csoportos beszedési megbízásra adott utasítást bankjának az előfizetési díj megfizetésére, vagy bankkártyával egyenlítette ki az előfizetési díjat, akkor az ÁSZF 2. és 3. pontjában foglaltak szerinti feltételekkel és az ott foglalt kivételekkel automatikusan meghosszabbodik előfizetése egy éves határozott időtartamra.

13) LETÉT VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK

Kiadó részére az Előfizető letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtására nem köteles.

14) DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Dedikált Exchange és fájl szerver saját tűzfallal szeparált infrastruktúrára telepítve.

15) A DIGITÁLIS ADATTARTALOM HARDVERREL ÉS SZOFTVERREL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉGE

A levelezést a Microsoft Azure szerver ,valamint DigitalOcean által biztosított Amazon szerverkörnyezet szolgálja ki.

16) PEREN KÍVÜLI PANASZKEZELÉSI MÓD, VITARENDEZÉSI MECHANIZMUS

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. A területileg illetékes hatóságok elérhetőségéről, az eljárásról részletes tájékoztatást a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által üzemeltetett www.nfh.hu internetes oldal tartalmaz.

17) BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ FORDULÁS

Előfizető a Kiadóval szemben felmerülő fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Kiadó székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.).